vrijdag, april 19, 2024

Algemene Voorwaarden

Algemene Verhuur Voorwaarden Full Effect
Als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Middelburg, onder inschrijfnummer: 503123160000.
Hierin zijn opgenomen de bepalingen en regels waarmee Full Effect werkt.

Bedrijfsnaam: Full Effect
Marco Wesselius
Adres hoofdvestiging: Finlandweg 10C
4538 BL, Terneuzen
Telefoon: 06-30002839
info ‘at’ fulleffect.nl
www.fulleffect.nl / www.fulleffect.eu

De algemene voorwaarden zijn opgesteld in de vorm van genummerde artikelen, eventueel met genummerde subartikelen.

Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; degene, die een overeenkomst met Full Effect aangaat, alsmede degene, die met Full Effect omtrent zulk een overeenkomst onderhandelt, overlegt of correspondeert.

Art. 1.: Reservering.
Reservering van de gewenste feestkleding dient te geschieden via het daarvoor bestemde website formulier ( www.partykledinghuren.nl ) Wederpartij dient deze reservering volledig in te vullen. Indien dit niet het geval is, is de reservering ongeldig en zal niet behandeld worden. Als Full Effect een volledig ingevulde reservering heeft ontvangen zal Full Effect kenbaar maken of de gewenste kleding op de bewuste datum beschikbaar is. Mocht dit niet het geval zijn zal Full Effect altijd proberen om, uiteraard in overleg, voor een geschikte vervanging zorg te dragen. Full Effect zal altijd een reservering bevestigen. Indien wederpartij geen bevestiging heeft gehad staat de reservering dus niet vast.

De prijzen die aangegeven zijn op de eerder genoemde website zijn inclusief BTW en zijn voor 1 gebruiksdag. Indien u meerdere dagen wilt huren dient u dit aan te geven. U kunt hiervoor gebruik maken van de website functie: “U kan een bericht toevoegen aan Uw bestelling”. Indien de huurperiode langer dan 4 dagen zal zijn, dient hiervoor eerst contact opgenomen te worden met Full Effect zodat hier eventueel staffel kortingen over gegeven kan worden. De gewenste huurdatum geeft u tijdens het invullen van uw reservering aan.

Wederpartij krijgt na voltooien van de reservering automatisch een kopie hiervan via e-mail. Deze kopie geld niet als bevestiging van de reservering.

Wederpartij betaalt alleen huur over de gebruiksdagen. Dagen die nodig zijn voor verzending of dagen die door Full Effect worden berekend voor tijdige ingebruikname hoeven niet te worden betaalt door wederpartij al zijnde “gebruiksdag”

Art. 2.1.: Betaling bij afhaal
Betaling dient plaats te vinden bij het afhalen van de reservering. Dit kan alleen met contant geldt. Naast de betaling van de reservering dient er ook borg betaald te worden. De borg wordt niet berekend bij de reservering, maar zal altijd meegedeeld worden bij de bevestiging van de reservering. (verdere informatie over borg wordt besproken in Art. 5)

Art. 2.2.: Betaling bij verzending
Indien wederpartij wenst dat de kleding opgestuurd wordt, zal Full Effect vooraf een factuur toesturen. Deze factuur dient voldaan te zijn voordat de kleding opgestuurd zal te worden. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen door Full Effect zal de reservering niet worden verzonden.

Art. 3.: Factuur
Bij elke reservering krijgt wederpartij een factuur. Door middel van deze factuur is het na ondertekening van Full Effect aan te tonen dat wederpartij de betaling voldaan heeft .

Art. 4.: Legitimatie
Alleen bij het afhalen van de reservering is wederpartij verplicht om legitimatie te tonen. Full Effect Kledingverhuur behoudt zich het recht voor om bij twijfel van geschiktheid van wederpartij de reservering en de daarop volgende verhuur op elk moment te kunnen annuleren en/of weigeren.

Art. 5.:Borg
Zoals aangegeven in Artikel 2 wordt er bij elke reservering borg gevraagd. De redenen van de borgvraag zijn:

  • Niet tijdig retourneren ( 2 x de huursom per dag ), tenzij hier een geldige reden voor is en dit ook aangetoond kan worden.
  • Beschadiging, vlekken en/of zoekraken van kledingstukken en/of accessoires. Hierbij worden de kosten berekend op basis van herstel of vervanging (vervangingskosten geschieden op basis van nieuwwaarde).
  • Bij onherstelbare schade dient men de nieuwprijs te betalen.
  • Aan het gehuurde mogen zonder toestemming van de verhuurder geen wijzigingen worden aangebracht.

Indien de schoonmaak en/of herstelkosten hoger zijn dan de gevraagde borg kan wederpartij aansprakelijk gesteld worden en is wederpartij verplicht het meer bedrag te voldoen. Full Effect dient dit kenbaar te maken binnen 3 werkdagen bij terugkomst van de reservering.

De te betalen borg staat niet vermeld op de factuur, maar in de e-mail die naar de wederpartij gezonden wordt. Ook hierbij gelt dat indien wederpartij de borg niet voldaan heeft Full Effect de reservering niet zal toezenden.

Art. 6.: Reinigen van de kledingstukken en/of aanverwante accessoires.
Full Effect reinigt zelf al haar kledingstukken en/of aanverwante accessoires aangezien het hier bijzondere kledingstukken betreft. Het is dan ook niet toegestaan dat wederpartij zelf de gehuurde artikelen reinigt. De kosten van het reinigen zijn al verrekend in het verhuurbedrag.

Art.7.: Annulering van reservering
Annulering van de reservering bij Full Effect dient te gebeuren, schriftelijk (e-mail) of telefonisch ten minste 24 uur voor de geplande afhaaldag of dag van verzending van de reservering. Indien wederpartij binnen de gestelde 24 uur annuleert, zal door Full Effect 50% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Dit in rekening brengen zal geschieden door het opsturen van een factuur, met hierbij vermeldt een datum waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van Full Effect dient te zijn bijgeschreven, deze datum zal zijn 14 dagen na dagtekening van de factuur (zie verder ook “Betalingen”). Indien de factuur van desbetreffende reservering al is betaald zal Full Effect het resterende bedrag crediteren. In rekening brengen van gemaakte kosten en/of percentages van het factuurbedrag komen te vervallen indien door wederpartij aantoonbaar is te maken dat annulering onontkoombaar is, dus in geval van ernstige ziekte, overlijden, weersomstandigheden (buitenfestiviteit waarbij niet naar binnen uit te wijken is, dit moet vooraf bekend zijn) of andere dergelijke onontkoombare situaties.

Art. 8: Overboeking door Full Effect.
In geval van overboeking door Full Effect op de in reserveringsbevestiging gestelde datum van verhuur dient Full Effect er zorg voor te dragen dat vervangende kledingstukken worden geregeld, zodanig dat wederpartij krijgt waar hij/zij volgens reservering (mits bevestigd) recht op heeft.

Art. 9: Beschadiging van kledingstukken, accessoires en andere aanverwante artikelen, aansprakelijkheid.
Full Effect erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten geleverd door Full Effect. Indien bij Full Effect gehuurde artikelen om wat voor reden dan ook beschadigd geretourneerd worden, stelt Full Effect zich niet aansprakelijk voor de geldelijke consequenties hiervan. Full Effect zal altijd proberen dit soort situaties in goed overleg op te lossen.

Art. 10.1: Verhuur van kledingstukken en/of aanverwante accessoires.
De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk, indien Full Effect zich verbindt tot het verhuren van kleding en aanverwante accessoires. De wederpartij is aansprakelijk voor schade als gevolg van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de materialen van Full Effect, zoals: alle onderdelen met betrekking tot de kleding en andere in de factuur vermelde zaken. De wederpartij is verplicht zich bij het in ontvangst nemen van de gehuurde kleding en eventuele aanverwante artikelen, te overtuigen van het juiste aantal en de juiste hoedanigheid van de kleding en/of aanverwante accessoires. Van eventuele gebreken dient de wederpartij bij ontvangst melding te maken. Bij gebreke hiervan zal Full Effect geacht worden de juiste kledingstukken en/of aanverwante accessoires in de overeengekomen aantallen en in zuivere en onbeschadigde staat te hebben verhuurd. In geval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de kledingstukken en/of aanverwante accessoires dient de wederpartij aan Full Effect de kosten van herstel of vervanging van deze kledingstukken en/of aanverwante accessoires door nieuwe materialen te vergoeden. De te betalen vergoeding ter vervanging van de kleding en/of aanverwante accessoires, geschiedt tegen nieuwwaarde, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten.

Indien wederpartij geen melding heeft gemaakt van vermissing en/ of beschadiging op de dag van ontvangst (de status van Tracktrace.nl is hier in bepalend) is wederpartij vanaf dat moment geheel verantwoordelijk voor de staat van de kledingstukken en/of aanverwante accessoires.

Art. 10.2
De wederpartij zal de kleding en/of aanverwante accessoires slechts gebruiken, overeenkomstig hun normale bestemming en het gehuurde na afloop van de huurtermijn teruggeven in de staat waarin de wederpartij het gehuurde bij aanvang van de huur heeft ontvangen. De wederpartij is tegenover Full Effect aansprakelijk voor schade aan de gehuurde kleding en/of aanverwante accessoires ontstaan door elk ander gebruik of door onzorgvuldig gebruik van de kledingstukken en/of aanverwante accessoires. Afwijkingen van de gehuurde zaken met betrekking tot; afbeeldingen, maten, beschrijvingen, tekeningen in de door Full Effect verzonden bescheiden en/of op de website weergegeven informatie, geven nimmer grond tot reclamatie.

Art.11: Retournering
Wederpartij is verplicht er voor te zorgen dat de ontvangen reservering op de afgesproken datum weer terug gestuurd wordt via een post of koeriersbedrijf. Full Effect is verplicht de uiterlijke datum van ontvangst te vermelden per e-mail. Zodra wederpartij de reservering verzonden heeft dient deze de “Track en Trace code” aan Full Effect te overhandigen als bewijsvoering voor terugzending. Indien de reservering niet tijdig is ontvangen en wederpartij de verzenddatum niet kan bewijzen door middel van de “Track en Trace code” is Full Effect gerechtigd om de extra dagen in rekening te brengen aan wederpartij. Bij kleine bedragen zal dit verrekend worden met de borg, in overige gevallen zal wederpartij een extra factuur ontvangen die binnen 14 dagen voldaan dient te zijn.

Indien wederpartij verzuimt de reservering te retourneren zal Full Effect gerechtelijke stappen ondernemen om de, van Full Effect eigendom zijnde, goederen terug te vorderen.

Art. 12: Verwijzing disclaimer websites.
Op de websites van Full Effect is een disclaimer geplaatst, deze is bindend. Op geen enkele wijze kan een beroep worden gedaan op gegevens van de websites, in welke vorm dan ook, om kortingen te bedingen of andere zaken te beslechten. Voor bindende afspraken dienen wij een ieder te verwijzen naar de reserveringsbevestiging dat na het maken van de juiste afspraken in handen is van wederpartij en Full Effect.

Art. 13: Foto’s/afbeeldingen in reclamemateriaal en/of op website.
Om reclamemateriaal te versterken, het bedrijf naar buiten beter te profileren en de website kleurrijker en duidelijker te maken, maakt Full Effect regelmatig gebruik van fotomateriaal, welke regelmatig zal worden vervangen door het maken van nieuwe foto’s. Bij het maken van deze foto’s zal er rekening gehouden worden met het feit dat veel mensen niet herkenbaar in beeld willen zonder toestemming. Indien er dus foto’s worden geplaatst met mensen in beeld die niet bij Full Effect in dienst zijn, zal hier vóór plaatsing toestemming voor worden gevraagd bij diegene die het feest door ons laat organiseren. Mocht onverhoopt toch blijken dat wederpartij niet akkoord gaat met plaatsing van zijn/haar persoon in reclamemateriaal, op website of welke andere vorm van plaatsing van foto’s door Full Effect dan ook, kan hierop bezwaar worden ingediend binnen 14 dagen na eerste plaatsing van betreffende foto, deze zal dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Heeft Full Effect na toestemming, plaatsing en de wachtperiode van 14 dagen geen klacht/verzoek tot verwijderen gehad, behouden wij ons het recht om de foto/afbeelding te voeren voor zolang Full Effect hiertoe het nut ziet.

Full Effect stelt het zeer op prijs als wederpartij eventueel gemaakte foto’s toestuurt om deze te kunnen plaatsen op haar website.

Art. 14: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen wederpartij en Full Effect is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst ontstaan tussen wederpartij en Full Effect zullen, als er onderling geen oplossing voor het geschil wordt gevonden, worden gebracht bij de arrondissementsrechter te Middelburg.

Aldus opgesteld door het team van Full Effect d.d. 14-11-2013, Poststraat 27, te Krabbendijke.

Save Your Cart
Share Your Cart